RETURN POLICY / zásady vráteni

RETURNS

----

We have a 7-day return policy, which means you have 7 days after receiving your item to request a return.

To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You'll also need the receipt or proof of purchase.

To start a return, you can contact us at thomas@teekayshop.com. Please note that returns will need to be sent to the following address:

Dunajska 90, Hurbanova Ves, Slovakia

If your return is accepted, we’ll send you a return shipping label, as well as instructions on how and where to send your package. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted. Please note that if your country of residence is not Slovakia, shipping your goods may take longer than expected.

You can always contact us for any return questions at thomas@teekayshop.com.

Damages and Issues

Please inspect your order upon receipt and contact us immediately if the item is defective, damaged, or if you receive the wrong item, so that we may evaluate the issue and make it right.
Certain types of items cannot be returned, like perishable goods (such as food, flowers, or plants), custom products (such as special orders or personalized items), and personal care goods (such as beauty products). We also do not accept returns for hazardous materials, flammable liquids, or gases. Please get in touch if you have questions or concerns about your specific item.

Unfortunately, we cannot accept returns on sale items or gift cards.

Exchanges

The fastest way to ensure you get what you want is to return the item you have, and once the return is accepted, make a separate purchase for the new item.

European Union 3 day cooling off period
Notwithstanding the above, if merchandise is being shipped into the European Union, you have the right to cancel or return your order within 3 days for any reason and without justification. As above, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.

Refunds

We will notify you once we’ve received and inspected your return to let you know if the refund was approved or not. If approved, you’ll be automatically refunded on your original payment method within 10 business days. Please remember it can take some time for your bank or credit card company to process and post the refund too.

If more than 15 business days have passed since we’ve approved your return, please contact us at thomas@teekayshop.com.

VRÁTKY

----

Máme 7-dňovú politiku vrátenia tovaru, čo znamená, že máte 7 dní od prijatia vašej položky na to, aby ste požiadali o vrátenie.

Ak chcete mať nárok na vrátenie, vaša položka musí byť v rovnakom stave, v akom ste ju dostali, nenosená alebo nepoužitá, s visačkami a v pôvodnom obale. Budete tiež potrebovať účtenku alebo doklad o kúpe.

Ak chcete začať s vrátením, môžete nás kontaktovať na adrese thomas@teekayshop.com. Upozorňujeme, že vrátenie tovaru je potrebné zaslať na nasledujúcu adresu:

Dunajská 90, Hurbanova Ves, Slovensko

Ak bude vaše vrátenie prijaté, pošleme vám prepravný štítok na vrátenie spolu s pokynmi, ako a kam poslať váš balík. Položky zaslané späť k nám bez predchádzajúcej žiadosti o vrátenie nebudú akceptované. Upozorňujeme, že ak vašou krajinou bydliska nie je Slovensko, doručenie vášho tovaru môže trvať dlhšie, ako sa očakávalo.

V prípade akýchkoľvek otázok o vrátení nás môžete kedykoľvek kontaktovať na thomas@teekayshop.com.

Škody a problémy

Skontrolujte svoju objednávku po prijatí a okamžite nás kontaktujte, ak je položka chybná, poškodená alebo ak dostanete nesprávnu položku, aby sme mohli problém vyhodnotiť a opraviť.
Niektoré typy položiek nie je možné vrátiť, napríklad tovar podliehajúci skaze (napríklad potraviny, kvety alebo rastliny), produkty na mieru (napríklad špeciálne objednávky alebo personalizované položky) a tovar osobnej starostlivosti (napríklad kozmetické produkty). Neakceptujeme ani vrátenie nebezpečných materiálov, horľavých kvapalín alebo plynov. Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa konkrétnej položky, kontaktujte nás.

Žiaľ, nemôžeme akceptovať vrátenie tovaru vo výpredaji alebo darčekových kariet.

Výmeny

Najrýchlejší spôsob, ako zabezpečiť, aby ste dostali to, čo chcete, je vrátiť položku, ktorú máte, a po prijatí vrátenia uskutočniť samostatný nákup novej položky.

Európska únia 3-dňová lehota na rozmyslenie
Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak sa tovar odosiela do Európskej únie, máte právo zrušiť alebo vrátiť svoju objednávku do 3 dní z akéhokoľvek dôvodu a bez udania dôvodu. Ako je uvedené vyššie, vaša položka musí byť v rovnakom stave, v akom ste ju dostali, nenosená alebo nepoužitá, s visačkami a v pôvodnom obale. Budete tiež potrebovať účtenku alebo doklad o kúpe.

Vrátenie peňazí

Keď dostaneme a skontrolujeme váš návrat, upozorníme vás, aby sme vás informovali, či bola refundácia schválená alebo nie. Po schválení vám budú peniaze automaticky vrátené na váš pôvodný spôsob platby do 10 pracovných dní. Pamätajte, že spracovanie a odoslanie vrátenia prostriedkov vašej banke alebo spoločnosti, ktorá vydala vašu kreditnú kartu, môže istý čas trvať.

Ak od schválenia vášho vrátenia uplynulo viac ako 15 pracovných dní, kontaktujte nás na thomas@teekayshop.com.

NTlkZ